วัตถุมงคลในอดีตของวัดสัมพันธวงศ์
 
     
     
     
... วัตถุมงคลของวัดอื่นๆ อยู่ในระหว่างการรวบรวมเพิ่มเติม ...
     

วัตถุมงคลหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ณ วัดสัมพันธวงศ์

     
     
... วัตถุมงคลหลวงปู่แหวนอื่นๆ อยู่ในระหว่างการรวบรวมเพิ่มเติม ...
     
บันทึกไว้เป็นความรู้และระลึกถึง
     
     
     
     
อ่านหนังสือออนไลน์เกี่ยวกับหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
     
     
พระสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
     
     
 
... รูปอื่นๆ อยู่ระหว่างการรวบรวม ...
 
     
 
คำปรารภผู้รวบรวมข้อมูล
 

          วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า "วัดเกาะ" เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อยุ่คู่กับชุมชนชาวจีนในย่านเยาวราชและสำเพ็งมาตั้งแต่อดีต

          วัตถุมงคลของวัดสัมพันธวงศ์ในอดีต หากเรียงตามลำดับความเก่าแก่ตามที่ค้นพบ คือ "พระกรุวัดเกาะ" มีลักษณะใกล้เคียงกับ "พระกรุวัดเลียบ" มีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒

          ในยุคก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ ยังมีวัตถุมงคลอันเกิดขึ้นจากบารมีธรรมของพระบูรพาจารย์ ท่านอดีตเจ้าอาวาส มีชื่อเสียงปรากฏให้ผู้สนใจได้แสวงหามาเก็บไว้บูชาอีกจำนวนมาก เช่น พระมงคลมหาลาภ พระพุทโธคลัง เป็นต้น และวัตถุมงคลอื่นๆ ของพระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๙ ผู้เป็นพระมหาเถระสำคัญรูปหนึ่งของวัดสัมพันธวงศ์

          พร้อมกันนี้ เมื่อประมาณ ๓๐ - ๔๐ ปีก่อนหน้านี้ ยังปรากฏวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ที่ทางพระเถระในวัดผู้เป็นศิษย์ของหลวงปู่และวัดสัมพันธวงศ์ได้จัดสร้างขึ้นในโอกาสต่างๆ ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพระอาราม และจัดสร้างถวายหลวงปู่แหวนในโอกาสต่างๆ อีกพอสมควร

          นอกจากนี้ ยังมีวัตถุมงคลของพระมหาเถระ พระเถระ ภายในวัด และวัตถุมงคลที่อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัดเกิดขึ้นอีกในโอกาสต่างๆ พอสมควร เช่น วัตถุมงคล ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร) พระมหาเถระผู้เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอายุวัฒนมงคลและอายุพรรษามากที่สุดในปัจจุบัน โดยในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จะมีอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี เป็นต้น

          วัตถุมงคลเหล่านี้ เป็นสัญลักษณ์นำมาบูชาพกติดตัวเพื่อน้อมใจเข้าสู่พระรัตนตรัย สร้างสติ ไม่ประมาท และน้อมใจเป็นกตัญญูกตเวทิตาระลึกถึงผู้จัดสร้าง ที่สำคัญ คือ การเกิดขึ้นของวัตถุมงคลทั้งหลาย ได้มีประวัติศาสตร์เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ปรากฏควบคู่มาเสมอ อยู่ที่เราจะสนใจศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์นั้นเพิ่มเติมหรือไม่ แม้จะไม่สนใจ แต่ประวัติศาสตร์เหล่านั้นจะยังคงปรากฏคู่กับวัตถุมงคลนั้นไปตราบนานเท่านาน

          ด้วยความที่ผู้จัดทำข้อมูล เคยช่วยรับผิดชอบงานฝ่ายประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ของทางวัดมาก่อน ซึ่งในขณะนั้น มีเอกสารข้อมูล ข้อมูลภาพ และข้อมูลอื่นๆ ผ่านเข้ามาพอสมควร ถึงแม้จะไม่ถึงกับสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนทุกประการก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่พอจะนำมาบันทึกให้อนุชนรุ่นหลังได้อ่าน

          ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ จึงถือโอกาสนำเรื่องราวต่างๆ ที่เคยจัดทำในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นำมาประมวลสรุปอีกครั้ง ทั้งนี้ ภาพและข้อมูลที่นำมารวบรวมบันทึกไว้นี้ ไม่ใช่ข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งหมด เป็นเพียงบางส่วนที่มีอยู่เท่านั้น และไม่ใช่ข้อมูลที่สมบูรณ์อะไรมาก เป็นเพียงการนำมาบันทึกเพื่อเล่าสู่กันฟังเท่านั้น ทั้งการจัดรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ ผู้จัดทำไม่ได้ประสงค์จะให้เป็นไปในเชิงพาณิชย์ แต่ต้องการเก็บรวบรวมในเชิงประวัติศาสตร์และการเรียนรู้เท่านั้น

          ขอกราบขอบพระคุณข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ภาพถ่าย และข้อมูลบอกเล่า จากท่านพระมหาเถระและพระเถระภายในวัด อาทิเช่น ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร) พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ท่านเจ้าคุณ พระราชสารเวที (โกมินทร์ สุภเสโน) ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์ นาควํโส) ฯลฯ ที่ท่านได้เมตตามอบข้อมูลเหล่านี้มาให้เป็นระยะ และขอบคุณท่านพระมหาดำรง ธมฺมปญฺโญ วัดสัมพันธวงศ์ ที่ได้ถ่ายภาพเหล่านี้รวบรวมเก็บไว้ ทำให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้เห็นวัตถุมงคลเก่าๆ ของวัด

          ขอกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์ นาควํโส) เลขานุการวัดและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ที่ได้เมตตาสนับสนุนการจัดสร้างเว็บไซต์ของวัดสัมพันธวงศ์มาอย่างต่อเนื่อง อันมีส่วนสำคัญให้มีกำลังในการจัดรวมข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาประกอบในเว็บไซต์ของวัดเพิ่มเติม

          หากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดไป ผู้จัดทำข้อมูลขอน้อมรับไว้เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารเก่าๆ ที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลยุคเก่าๆ ของวัด ต้องการจะนำมาให้สแกนเผยแพร่ ยินดีรับจากทุกท่าน รวมทั้งหากมีข้อมูลใดอยากจะเสนอแนะหรือให้แก้ไข แจ้งมาได้ที่ พระมหาสำรวย นาควโร วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร อีเมลล์ dhamma_45@hotmail.com

   
พระมหาสำรวย นาควโร
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ผู้จัดทำข้อมูล www.watsamphan.com
     
วัดสัมพันธวงศ์ ซ.วานิช ๑ ถ.ทรงสวัสดิ์
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 703 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 8/11/18 9:30