มูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์
“เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๓๔๕ของประกาศกระทรวงการคลังฯ”
๕๗๙ ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทร. ๐–๒๖๒๒–๖๖๑๑
 
 
๑.
สถานที่ตั้ง
   
๕๗๙ ถ.ทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
 
๒.
วัตถุประสงค์
   
ก. ช่วยเหลือการรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณร ผู้อาพาธ คนไข้อนาถา มารักษาที่ตึกสงฆ์ตึกสุจิณโณโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ หรือ คนไข้อนาถาที่มารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอื่นๆ ที่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร
 
ข. ร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน
   
 

ค. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

   
  ง. เพื่อการศาสนา การศึกษา และการกุศล
   
๓.
จัดตั้ง
 
 
จัดตั้งขึ้นด้วยทุนทรัพย์ที่จัดหามาเพื่อสร้างตึกสงฆ์ ตึกสุจิณโณได้รับอนุญาตให้เป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๗
   
๔.
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิท่านแรก
   
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิท่านแรกพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ข้าราชการบำนาญ อยู่เลขที่ ๗๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 
๕.
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิท่านปัจจุบัน
   
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิท่านปัจจุบัน นายวัลลภ เจียรวนนท์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ๓๑๓ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
 
๖.
เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
 
 
เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๓๔๕ ของประกาศ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๒ โดยได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศกระทรวงการคลัง
   
๗.
ได้รับโอนทรัพย์สินทั้งหมด ของมูลนิธิกองบุญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
   
ได้รับโอนทรัพย์สินทั้งหมด ของมูลนิธิกองบุญหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๔๑ เนื่องจากมูลนิธิกองบุญ หลวงปู่แหว สุจิณโณ เลิกกิจการ โดยอนุมัติของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิ ตามหนังสือที่ มท ๐๓๑๐ง๒/๑๗๒๘๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๑
   
๘.
สถานที่ติดต่อ
   
เลขที่ ๕๗๙ ถ.ทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ (ภายในวัดสัมพันธวงศ์) โทรศัพท์ ๐–๒๖๒๒–๖๖๑๑
   
 

หมายเหตุ
การที่มูลนิธิฯ มาตั้งอยู่ที่วัดวัดสัมพันธวงศ์ เพราะมีความเกี่ยวข้องกันมา คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ที่
"ความเกี่ยวข้องระหว่างวัดสัมพันธวงศ์และวัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่"

 
..................................................................................................................................................................................
 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด