เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรเถระ ป.ธ.๙)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รูปที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระสุปฏิปันโน ผู้ปักธง “กรรมฐาน” กลางมหานคร


หนึ่งในคณะผู้ปฎิบัตหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช


นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้รับพระราชสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ มีหนึ่งในเหตุการณ์ที่จะต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทย นั่นก็คือ การได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ๑ ในคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสระเกศ เป็นประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และมีสมเด็จพระราชาคณะ จำนวน ๕ รูป เป็นคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดชนะสงคราม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร ป.ธ.๕) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดมกุฏกษัตริยาราม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(มานิต ถาวโร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศ์ และสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร .ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเทพศิรินทราวาส

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิด เนื่องมาจากพระอาการประชวรของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร และรัฐบาลในขณะนั้นคือรัฐบาล พ...ทักษิณ ชินวัตร ได้มีประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ..๒๕๔๗ ก่อนจะออกพระราชกำหนดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ..๒๕๔๗

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แม้จะมีความขัดแย้งระหว่างพระภิกษุฝ่ายคันถธุระ กับ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ แต่ก็ยุติลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ถือเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่จะต้องบันทึกไว้ ที่สำคัญประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาดังกล่าว ชื่อของวัดสัมพันธวงศ์ ก็ได้รับการบันทึก เนื่องเพราะคณะสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ได้เดินทางมาขอพบสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ๑ ในคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ถือเป็นผลิตผลของพระฝ่ายวิปัสสนาธุระ ซึ่งท่านก็ได้เปิดพระอุโบสถต้อนรับพร้อมกับได้ชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดจนเป็นที่เข้าใจ

 
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 81 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 29/9/18 23:08