สมโภชหิรัญบัฎ
รองสมเด็จพระราชาคณะ พระมหารัชชมังคลาจารย์
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
ณ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด