สมโภชหิรัญบัฎ รองสมเด็จพระราชาคณะ
พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถร)
ณ วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๗
 
 
               พ.ศ. ๒๕๐๖ ท่านเจ้าคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิสฺเทสกเถระ) ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนนามตามจารึกในหิรัณยบัฏว่า
               "พระมหารัชชมังคลาจารย์ วิมลญาณอุดม พรหมจารีพรตนิวิฏฐ์ พุทธศาสนกฤตยาทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"
 
ภาพงานสมโภชหิรัญบัฏ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระมหารัชชมังคลาจารย์
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๗
--------------------------

หิรัญบัฏ พัดยศ เครื่องยศสมณศักดิ์
ในสมณศักดิ์ที่ พระมหารัชชมังคลาจารย์
รองสมเด็จพระราชาคณะ
 

หิรัญบัฏ พัดยศ เครื่องยศสมณศักดิ์

พัดยศ และพัดพระฐานานุกรม

ท่านเจ้าคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิสฺเทสกเถระ)
   

พระอริยเมธี (มานิต ถาวโร) และพระเถรานุเถระ ถวายการต้อนรับ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๖
   

ท่านเจ้าคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิสฺเทสกเถระ)
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิธฯ
ถวายเครื่องสักการะ
   

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์
ถวายสักการะ

พ.อ.ปิ่น มุทุกัณฑ์ อธิบดีกรมการศาสนา
ถวายสักการะ
   

ถวายภัตตาหารเพลแด่
สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทัยมหาเถระ) วัดสระเกศ

ถวายภัตตาหารเพลแด่
สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถระ) วัดพระเชตุพนฯ

ถวายดอกไม้ แด่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิธฯ

ถวายดอกไม้ แด่
พระศาสนโสภณ (สุวฑฺฒนมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร
   
   
-----------------------------------------------------
หมายเหตุ :

๑. สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทัยมหาเถระ) วัดสระเกศ ในวันที่บันทึกภาพนี้ ดำรงสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

๒. สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถระ) วัดพระเชตุพนฯ ต่อมา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

๓. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิธฯ ต่อมา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา้เป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

๔. พระศาสนโสภณ (สุวฑฺฒนมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร ปัจจุบันไ้ด้รับการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

๕. พระอริยเมธี (มานิต ถาวโร) ปัจจุบันได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถานปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" (ปัจจบันเป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และ กรรมการมหาเถรสมาคม)

๖. พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และ หม่อมหลวงต่วนศรี (มนตรีกุล) วรวรรณ (มนตรีกุล เป็นราชสกุลที่สืบเชื้อสายมาแต่ สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี พระองค์ผู้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดสัมพันธวงศ์และเป็นที่มาของชื่อวัด)

๗. พ.อ.ปิ่น มุทุกัณฑ์ อธิบดีกรมการศาสนา เดิมเคยอุปสมบทอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ ต่อมา ได้ลาสิกขาออกไปรับราชการ และมาช่วยการคณะสงฆ์ที่วัด เป็นไวยาวัจกรของวัดสัมพันธวงศ์ในโอกาสต่อมา

 เอกสารอ้างอิง

- หนังสือ ร้อยปี พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถระ) พ.ศ. ๒๕๒๙

 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด