ภาพเขียนสีน้ำมัน ภายในพระอุโบสถหลังเดิม
ของวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ภาพพระอุโบสถในมุมสูง ภาพพระประธานในพระอุโบสถ
และภาพเขียนสีน้ำมันที่ฝาผนังภายในพระอุโบสถ
 
 
               พระอุโบสถของเดิม ก่ออิฐถือปูน ๕ ห้อง ร่วมในกว้าง ๗ เมตร ๑๘ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เมตร เศษ มีระเบียงรอบนอก ผนังกว้าง ๒ เมตรเศษ หลังคาลดหลั่นเป็น ๔ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ทรวดทรงทางแขกปนจีน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันประกอบด้วยลายกระเบื้องเคลือบสี ผนังด้านในพื้นล่างเดิมก่ออิฐถือปูน มาในสมัยพระพินิตพินัย (แจ้ง ปิยสีดล) อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ ๘ ได้ทำการซ่อมแซมและนำเอกกระเบื้องลายสีแบบของจีน ก่อขึ้นจากพื้นสูงประมาณ ๘๐ เซนติเมตร ส่วนผนังภายในช่องหน้าต่าง ได้ทำการให้ช่างเขียนภาพเรื่องปฐมสมโพธิ์ ด้วยสีน้ำมันในยุคนั้นอยู่ในรัชกาลที่ ๖ อายุของพระอุโบสถเดิมสร้างมาเป็นเวลานานชำรุดทรุดโทรมอยู่ทุกขณะ เจ้าอาวาสแต่ละยุคก็ได้ซ่อมแซมบูรณะเป็นเสมอมา

               พระวิหาร เป็นรูปตึกก่ออิฐถือปูน ทรวดทรงลักษณะเดียวกันกับพระอุโบสถ แต่เล็กกว่าผนังไม่มีภาพเขียนใดๆหน้าบันมีมีการะเบื้องประดับ หลังคาลดหลั่นเป็น ๓ ชั้น พื้นลาดซีเมนต์ ชำรุดมากเช่นเดียวกันกับพระอุโบสถ ประตูหน้าต่างส่วนใหญ่เปิดใช้การไม่ได้ เพราะความทรุดตัว

               ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่านเจ้าคุณพระมหารัชชมังคลาจารย์ นิทฺเทสกเถร อดีตเจ้าอาวาส ได้ดำเนินการเสนอเรื่องผ่านเจ้าคณะฝ่ายสงฆ์และรัฐบาลตามลำดับ เพื่อขอพระบรมราชานุญาตรื้อพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ และพร้อมกันนั้นก็ขอสร้างพระอุโบสถวิหารการเปรียญ เป็นอาคาราแบบจัตุรมุข ทรงไทย ๓ ชั้น เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ทางวัดได้รับพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รื้อพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ และจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น จึงได้ทำการรื้อพระวิหาร พระเจดีย์ออกก่อน จัดสร้างพระอุโบสถเฉพาะร่วมในขึ้น เมื่อพระอุโบสถหลังใหม่เสร็จพอใช้ประกอบสังฆกรรมได้ จึงได้ทำการรื้อพระอุโบสถหลังเดิมออก

 
ภาพพระอุโบสถหลังเก่าของวัดสัมพันธวงศ์
 

   
   

   
ภาพองค์พระประธานภายในพระอุโบสถหลังเก่า
   
   
   
ภาพเขียนสีน้ำมันที่ฝาผนังภายในพระอุโบสถ
   


   


   


   


   
   
-----------------------------------------------------
หมายเหตุ : เกี่ยวกับองค์พระประธาน
 
องค์พระประธานจากพระอุโบสถหลังเดิม ปัจจุบันประดิษฐานเป็นองค์พระประธานอยู่ในพระอุโบสถหลังใหม่ ชั้นที่ ๓ (พระอุโบสถ) ส่วนพระปฏิมาอื่น ๆ ในพระอุโบสถหลังเดิม ปัจจุบันตั้งประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนมาสักการะอยู่ที่พระอุโบสถหลังใหม่ ชั้นที่ ๒ (ศาลาการเปรียญ)
 

องค์พระประธานภายในพระอุโบสถหลังใหม่
 

องค์พระประธานในพระอุโบสถหลังใหม่ชั้น ๓
(พระอุโบสถ)


องค์พระปฏิมาตั้งประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถหลังใหม่ชั้น ๒
(ศาลาการเปรียญ)

 

สำหรับองค์พระประธานภายในพระอุโบสถชั้นที่ ๓ นั้น คือ

๑. พระประธานองค์ประดิษฐานอยู่้ด้านล่าง เป็นองค์พระประธานที่หล่อขึ้นใหม่ เพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถหลังใหม่ โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานไว้ประจำวัดสัมพันธวงศ์ พร้อมทั้งถวายพระนามว่า "พระพุทธศรีสุทธิสัมพันธ์"

๒. พระประธานองค์ประดิษฐานอยู่้ด้านบน เป็นองค์พระประธานจากพระอุโบสถหลังเดิม ซึ่งมีไม้เป็นแกน ท่านเจ้าคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (นิทฺเทสกเถระ) ได้ถวายพระนามว่า "พระพุทธนราสภะทศพล"

 เอกสารอ้างอิง

- ภาพถ่ายเก่าของทางวัดสัมพันธวงศ์

 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด