เอกสารการหล่อพระประธานเพื่อนำขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถหลังใหม่
ของวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน พระประธานองค์นี้ ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน
คู่กับพระประธานจากพระอุโบสถหลังเดิมในพระอุโบสถชั้น ๓
 
 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด