ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
ฯ พณ ฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์ นายกรัฐมนตรี
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์