ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
พลเอก หลวงสถิตยุทธการ นายกสมาคมสัมพันธวงศ์ กล่าวรายงานการก่อสรางพระอุโบสถหลังใหม่