ภาพงานฉลองอายุครบ ๗๕ ปี
ของ
ท่านเจ้าคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิสฺเทสกเถระ)
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด