งานฉลองอายุครบ ๗๕ ปี
ของ
ท่านเจ้าคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิสฺเทสกเถระ)
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔
 
 
ภาพงานฉลองอายุครบ ๗๕ ปี ท่านเจ้าคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔
--------------------------

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อุฏฐายมหาีเถระ) วัดมกุฏกษัตริยาราม
ประทานศีล

ถวายผ้าไตร แ่ด่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิธฯ
   

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิธฯ
แสดงพระธรรมเทศนา

ถวายของที่ระลึกแด่
พระธรรมปัญญาบดี (ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา
   

พลเอก หลวงสถิตยุทธการ ถวายน้ำสรง
ที่บริเวณพระอุโบสถหลังเก่า

พระธรรมปัญญญาจารย์ (ฐิตธมฺโม)
ถวายเครื่องสักการะ
   

ถวายผ้าไตรแด่
พระศาสนโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร

พระธรรมโสภณ (กิจฺจกาโร)
ถวายน้ำสรง
   

พระอริยเมธี (มานิต ถาวโร)
ถวายน้ำสรง

พระเถระวัดสัมพันธวงศ์
ถ่ายภาพร่วมกับพระมหารัชชมังคลาจารย์

สัทธิวิหาริก
ถ่ายภาพร่วมกับพระอุปัชฌาย์

คณะศิษยานุศิษย์ และคณะญาติ
ถวายน้ำสรง
   

คณะญาติ
ถ่ายภาพร่วมกับพระมหารัชชมังคลาจารย์

คณะศิษยานุศิษย์
ถ่ายภาพร่วมกับพระมหารัชชมังคลาจารย์
   
----------------

 เอกสารอ้างอิง

- หนังสือ ร้อยปี พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถระ) พ.ศ. ๒๕๒๙

 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด