งานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ)
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
ณ วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
-------------------
 
คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
ตราสัญลักษณ์ ๙๐ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
ตราสัญลักษณ์งาน ๙๐ ปี
คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
ความหมายตราสัญลักษณ์
 
 
          วันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ เจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถระ) เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถระ) วันที่ ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงรับงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พระราชทาน ผ้าไตรถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๒๐ ไตร ภัตตาหารถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๒๐ สำรับ ดอกไม้ประดับในพระอุโบสถ พระราชทานออกร้าน ๙ ร้าน พร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตร ดอกไม้ น้ำสรง ถวายเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

          ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้เชิญผ้าไตรและน้ำสรง ไปถวายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙)ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๑๐.๑/๑๓๕๑๘)

          ยังความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งแก่คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ ศิษยานุศิษย์ พุทธบริษัท สมาชิกวัดสัมพันธวงศ์
.
 

กำหนดการ
   

พระพุทธศรีสุทธิสัมพันธ์ จำลอง

พระกริ่ง
   

เหรียญรูปเหมือน

พระผงรูปเหมือน
   

พัดรอง

ย่าม
 
กองทุน ๙๐ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถระ)
จัดตัั้งกองทุนนี้ขึ้น
เนื่องในโอกาสที่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถระ)
เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕
 
 
          เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

          โอกาสอันเป็นมงคลดังกล่าวนี้ คณะศิษยานุศิษย์ในท่าน เจ้าประคุณ สมเด็จฯ ได้ดำริตั้งกองทุน ๙๐ ปี ถวายวัดสัมพันธวงศ์ เพื่อนำดอกผลบำรุงการศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณสงเคราะห์ และรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ และแม่ชีเจ็บไข้

          ปัจจุบันมีกองทุนเบื้องต้น ๑,๑๔๓,๓๗๗.๗๗ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) นำฝากบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย สาขาเทียนกัวเทียน ชื่อบัญชี วัดสัมพันธวงศ์ “ทุน ๙๐ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถาวรมหาเถระ” เลขที่บัญชี ๑๔๖-๒-๑๐๕๕๙-๑

          กองทุน ๙๐ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถาวรมหาเถระ จะสัมฤทธิผลได้ก็ต้องมีทุนทรัพย์พอสมควร หากกองทุนเจริญมั่นคงแล้วไซร้ ก็จะอำนวยประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยกุศลศรัทธาของผู้ใจบุญทั้งหลาย ที่เห็นความสุขอันไพบูลย์และยอมเสียสละสุขพอประมาณ พิจารณาถึงประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าประโยชน์ตน อีกทั้งบุญนิธินั้นให้สมบัติ ทุกอย่างที่เทวดาและมนุษย์ปรารถนา จะติดตามตนไปทุกภพทุกชาติเป็นเหตุให้ประสพแต่ความสุขความเจริญโดยส่วนเดียว


          หมายเหตุ : กองทุนนี้ เริ่มดำเนินการโครงการตั้งกองทุน โดย ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระวินัยเมธี เลขานุการวัดสัมพันธวงศ์ เลขานุการในเจ้าประคุณ สมเด็จฯ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ขณะเป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ ฐานานุกรมในเจ้าประคุณ สมเด็จฯ
 
วัตถุมงคลที่จัดสร้าง เนื่องในงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร)
ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สมทบทุน "กองทุน ๙๐ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์"
เอกสารประชาสัมพันธ์
 
           
 
พิธีฮดสรงตามประเพณีอีสานโบราณ
   
พิธีเถราภิเษกหรือฮดสรง
สืบชะตาหลวงแบบอีสาน
พระครูพิพัฒน์วิทยาคม

 

รายการวัตถุมงคล ที่จัดสร้างเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุน ๙๐ ปี

   
รูปหล่อเหมือน พระพุทธนราสภะทศพล รุ่นแรก
พระประธานในพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์

บริเวณใต้ฐานพระ บรรจุมวลสารและว่าน
รวมถึงดินพระบรมธาตุในที่ต่างๆ
ของพระครูพิพัฒน์วิทยาคม จำนวน ๔๔ ชนิด
พร้อมอุดด้วยแผ่นเงิน ทอง นาก
เนื้อนวโลหะ และเนื้อท้องทิพย์ และทองแดงบางส่วน
พระผง พระพุทธนราสภะทศพล
(รุ่นแรก)
เนื้อผงพุทธคุณผสมมวลสารเนื้อว่าน
และพระกรุของวัดสัมพันธวงศ์
เนื้อว่านของวัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
ผงว่านและผงพระพุทโธน้อย
ของวัดสารนาถธรรมาราม จ.ระยอง
   
เหรียญรูปเหมือน
เจ้าประคุณ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถระ)

พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก
ด้านหน้าและด้านหลัง
ลงอักขระพระคาถาคุ้มครองภัยอันตราย, มหาอุตตม์ และเมตตา
พระผง พระพุทโธภาสชินราชจอมมุนี (พระพุทโธ)
พระประธานในพระอุโบสถวัดสารนาถธรรมาราม จ.ระยอง

ผงว่าน ๑๐๘ ชนิด และผงใบลาน ผงปถมัง ผงว่านเถราจารย์ใหญ่
ผงดินพระธาตุเก่า ของวัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
ด้านหลังลงพระคาถาป้องกันภัย มหาอุตตม์ มหาเมตตา
และทำมาค้าคุณ
   
เหรียญพระพุทธนาคปรก
พิมพ์ซุ้มพัดยศ เนื้อทองแดง

ด้านหลังลงอักขระคาถามหาเมตตา ป้องกันคุณไสย์ และมหาอุตตม์
วัตถุมงคลชุดนี้ ท่านพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ)
ได้เมตตา้ปลุกเสกเดี่ยวให้ที่วัดโนนสว่าง
และนำเข้าในพิธีครั้งนี้ีอีกครั้งนำออกแจกแก่ผู้มาร่วมถวายมุทิตา
เมื่อคราวรับสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญของ
"ท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี" ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
พระผงพระพุทธนาคปรก
เนื้อผงพุทธคุณ และผงว่าน

ด้านหลังลงอักษร คาถาป้องกันภัย ป้องกันอันตราย และเมตตา
วัตถุมงคลชุดนี้ ท่านพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ)
ได้เมตตา้ปลุกเสกเดี่ยวให้ที่วัดโนนสว่าง
และนำเข้าในพิธีครั้งนี้ีอีกครั้ง นำออกแจกแก่ผู้มาร่วมถวายมุทิตา
เมื่อคราวรับสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญของ
"ท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี" ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
 
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด