เนื่องในการบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร)
วันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการราชวัง 
เชิญผ้าไตรและน้ำสรงพระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ถวาย เจ้าประคุณ สมเด็จฯ
-------------
 
 
        วันที่ ๒๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ นี้ เป็นวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่เจ้าประคุณ สมเด็จฯ จะมีอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานผ้าไตร น้ำสรง ภัตตาหาร ถวาายเจ้าเจ้าประคุณ สมเด็จฯ และถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการราชวัง เชิญผ้าไตรและน้ำสรงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถวาย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร) ในวันบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ รล.๐๐๐๓.๓/๒๓๑๒๙)
 
 
          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงรับการจัดงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี ของเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร) อยู่ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมกับพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๑๙ ไตร พระราชทานภัตตาหารถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ๑๙ สำรับ และพระราชทานอาหารออกร้าน ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ และผู้ที่มาร่วมในงานฯ (ตามหนังสือที่ รล.๐๐๑๐.๑/๑๑๐๙๗)
 
 
          
          นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งแก่คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ ศิษยานุศิษย์ พุทธบริษัท สมาชิกวัดสัมพันธวงศ์
          คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ มูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์ สมาคมสัมพันธวงศ์ และคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙) คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
          
          ในส่วนของพิธีที่จัดถวายเจ้าประคุณ สมเด็จฯ พอสรุปกำหนดการได้ดังนี้
          วันที่ ๒๘ ธันวาคม เริ่มเวลา ๑๕.๐๙ น. เริ่มด้วยพิธีให้อภัยทานสัตว์ผู้มีคุณ (ไถ่ชีวิตโค) เวลา ๑๕.๒๙ น. พิธีถวายแท่นชุกชีพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งคุณสุธาสินี นิติสาครินทร์ เป็นเจ้าภาพบูรณะขึ้นใหม่ ต่อด้วย พิธีสมโภชพระพุทธนราสภะทศพล พระพุทธศรีสุทธิสัมพันธ์ และพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่ระลึกฉลองอายุวัฒนคงคล ๙๒ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จฯ โดย พระครูพิพัฒน์วิทยาคม และคณะสงฆ์วัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
          วันที่ ๒๙ ธันวาคม ช่ว่งเช้า เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จฯ บำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป บริเวณหน้าพระอุโบสถ เวลา ๑๐.๑๙ น. สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม ๑๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑๐๘ รูป ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๒๙ น. พิธีสืบชะตาหลวงแบบอีสานโบราณ และประกอบพิธีฮดสรงเถราภิเษก น้อมถวาย เจ้าประคุณ สมเด็จฯ โดย พระครูพิพัฒน์วิทยาคม
 
 
           นอกจากการบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลดังกล่าวข้างต้นแล้ว นอกจากนี้ คณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดประเพณีแบบอีสานถวาย เจ้าประคุณ สมเด็จฯ คือ "ประเพณีฮดสรงแบบอีสานโบราณ" ซึ่งถือว่า
           เป็นงานประเพณีโบราณของชาวอีสาน ที่กระทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นพิธีที่ชาวพุทธอีสานประกอบขึ้น เพื่อประโยชน์อย่างน้อย ๒ ประการ คือ เพื่อเป็นการถวายชั้นยศหรือสมณศักดิ์แด่พระมหาเถระ พระสงฆ์สามเณรผู้ทรงคุณและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อีกนัยหนึ่งกล่าวกันว่านอกจากจะเป็นศิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวแล้วเชื่อกันว่าผู้เข้าร่วมนั้นจะประสบแต่ความสุขสวัสดี เจริญด้วยจตุรพิธพรคืออายุ วรรณะ สุข และกำลังสติปัญญา พร้อมลาภยศ เพราะถือว่าเป็นผู้ได้ร่วมฮดสรงพระมหาเถระผู้มีความรู้ทางธรรม และจะได้รับส่วนแห่งบุญวาสนาบารมีของท่านเหล่านั้น
           ดังนั้น ในสมัยโบราณหากมีพิธีเถราภิเษกฮดสรง ณ ที่ใดแล้ว ผู้คนจะหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก การพิธีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชั้นยศของพระสงฆ์อย่างไรนั้น ลำดับชั้นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์อีสานในครั้งโบราณ นิยมถือตามแบบอย่างมาจากกรุงศรีสัตตนาคนหุต และเมืองหลวงพระบางในอดีต
           ในปัจจุบันพิธีเถราภิเษกฮดสรงดังกล่าวแทบจะไม่มีให้เห็น นอกจากบางวัดทางภาคอีสานและทางเหนือ ที่มีผู้รู้และมีเจตนาสืบสานประเพณีก็พอมีปรากฏให้เห็นบ้าง พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของประเพณีโบราณของชาวอีสานและสืบสานประเพณีการฮดสรงมาเป็นเวลาหลายปี และในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ ๙๒ ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร) วัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ท่านเป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นพระมหาเถระผู้มีรัตตัญญูภาพ เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ควรค่าแก่การถวายสักการบูชา
           ในครั้งนี้คณะสงฆ์วัดสัมพันธวงศารามได้มอบหมายให้ท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี (ปราโมทย์ นาควํโส) เลขานุการวัดสัมพันธวงศาราม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดงานโดยท่านได้นิมนต์พระครูพิพัฒน์วิทยาคมมาเป็นเจ้าพิธีในงานมหาพุทธาภิเษกครั้งนี้ใน วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จะมีพิธีเถราภิเษกฮดสรง ถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นครั้งแรก และจัดตามแบบโบราณอีสานอย่างแท้จริง เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ศิษยานุศิษย์ของเจ้าประคุณสมเด็จฯและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
           ในงานครั้งนี้ จึงมีประชาชนจำนวนมากได้เข้าร่วมในพิธีกรรมอันเป็นมงคลแบบอีสานโบราณเช่นนี้ หลังเสร็จงานบุญแล้ว ได้รับแจกวัตถุมงคลซึ่งวัดสัมพันธวงศารามได้จัดสร้างและมีพิธีมหาพุทธาภิเษก ปลุกเสกเดี่ยว โดยพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) ผู้สืบสานตำราวิทยาคมผึ้งพันน้ำมันหมื่นแบบอีสาน
พิธีไถ่ชีวิตสัตว์ผู้มีคุณ (โค)
   
คุณสุธาสินี นิติสาครินทร์ เป็นเจ้าภาพถวายฐานชุกชีที่ทำการบูรณะใหม่
 
 
พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล จัดสร้างในการฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี
โดยมี พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เป็นเจ้าพิธีปลุกเสกเดี่ยว
     
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด