โครงการสร้างวัดสัมพันธวงศ์ จีลอง วัดสาขาในต่างประเทศแห่งแรกของวัดสัมพันธวงศ์
เขตลาร่า เมืองจีลอง รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
เพื่อถวายเป็นกตัญญกตเวทิตาบูชานุสรณ์แด่
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙)
กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เนื่องในโอกาสมีอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)

          วัดสัมพันธวงศ ์จีลอง (Wat Samphanthawong Geelong) เขตลาร่า เมืองจีลอง รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 85 Tillys Road, Lara Vic. 3212. Australia เป็นวัดสาขาในต่างประเทศแห่งแรกของวัดสัมพันธวงศ์ เป็นโครงการที่จัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นกตัญญกตเวทิตาบูชานุสรณ์แด่ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และกรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสที่มีอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการอนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนชาวจีลอง ทั้งชาวไทย ชาวลาว และชาติอื่นๆ ที่มาพำนักสร้างครอบครัวถาวรที่เมืองนี้ และเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย

ความเป็นมาของโครงการโดยสังเขป ดังนี้

          
เมืองจีลอง (City of Greater Geelong) ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒ ของรัฐวิคตอเรีย รองจาก Melbourne มีสัญลักษณ์ของเมืองคือ “ขนแกะ” ได้รับฉายาและมีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองแห่งการแลกเปลี่ยนขนแกะ (Wool Exchange) โดยรายล้อมไปด้วยเมืองทางประวัติศาสตร์สำคัญๆ เช่น Ballarat Torquay Warrnambool Hamilton Colac Winchelsea เป็นต้น

          จากการสำรวจจำนวนประชากรเมื่อเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมืองจีลอง (City of GreatGeelong) มีประชากร ๒๑๐,๘๗๕ คน และคาดว่าจะมีประชากรประมาณ ๒๓๔,๙๙๙ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเขตการเลือกตั้ง ๑๒ เขต ล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านที่มีชาวพุทธทั้งไทย ลาว กะเหรี่ยง เขมร เวียดนาม ศรีลังกา และอินเดีย อาศัยรวมกับชุมชนชาติอื่นๆ รวมทั้งหมด ๖๐ หมู่บ้าน

          นอกจากนี้ เมืองจีลอง (City of Great Geelong) ยังเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นศูนย์การศึกษานานาชาติ มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทางคุณภาพด้านวิชาการติดอันดับต้นๆ ของโลก คือ Kardinia International College และ Geelong GrammarSchool มีมหาวิทยาลัย Deakin University ซึ่งตั้งอยู่ที่ Waurn Ponds ห่างจากตัวเมืองจีลองไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๐.๓ กิโลเมตร

          ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพโรงงานอุตสาหกรรม สวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว และไม่ร้อนจนเกินไปในฤดูร้อน ด้านทิศตะวันออก มีท่าเรือสินค้าน้ำลึก รับส่งสินค้าไปทั่วโลก พร้อมทั้งเรือท่องเที่ยวผ่านเข้าออกตลอดเวลา


ถนนมุ่งสู่เมืองจีลอง ประเทศออสเตรเลีย

          เมืองจีลอง (City of Great Geelong) มีคนไทย คนลาว มาพำนักตั้งครอบครัวอยู่เป็นการถาวรจำนวนพอสมควร เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร ทำการเกษตร ศึกษาเล่าเรียน และประกอบอาชีพอื่นๆ

          ในช่วงที่ผ่านมา ชาวไทยและชาวลาว รวมทั้งผู้นับถือพระพุทธศาสนาจากประเทศอื่นๆ ซึ่งมาพำนักตั้งครอบครัวอยู่ถาวรที่นี่ ต้องมีความลำบากเรื่องการเดินทางไปทำบุญ ปฏิบัติธรรม และประกอบพุทธศาสนกิจอื่นๆ ที่นครเมลเบิร์น ระยะทางจากนครเมลเบิร์น-จีลอง ประมาณ ๘๒ กิโลเมตร มีความต้องการสร้างวัดในพื้นที่ เพื่อเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจ เป็นจุดศูนย์กลางในการประกอบพุทธศาสนกิจ และเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของคนไทย


ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์ นาควํโส)

          ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์ นาควํโส) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระวินัยเมธี เลขานุการและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เลขานุการในท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และเลขานุการเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต) ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจสอบธรรมธรรมสนามหลวงที่ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสดังกล่าว คณะญาติโยมจากเมืองจีลอง ประเทศออสเตรเลีย ได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี และแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้ท่านทราบ

          ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี พิจารณาเห็นว่า เมืองจีลองตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ มีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย ทั้งหากสร้างวัดขึ้นในพื้นที่เมืองจีลอง จักเป็นการอนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนชาวไทย ชาวลาว และชาวพุทธจากชาติอื่นๆ ซึ่งมีครอบครัวพำนักอยู่ถาวรในเมืองจีลองแห่งนี้ มีความสะดวกในการประกอบพุทธศาสนกิจต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ประกอบกับในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีอันเป็นมงคลยิ่งของวัดสัมพันธวงศ์ เนื่องจากเป็นโอกาสที่ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และกรรมการมหาเถรสมาคม จักเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความต้องการจะสร้างวัดถวายเป็นอนุสรณ์ครบ ๑๐๐ ปี ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วย

          รวมทั้งในขณะนั้น ท่านพระมหา ดร.วีรยุทธ วีรสกฺโก วัดสัมพันธวงศ์ สหธรรมิกของท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี กำลังปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดพุทธรังษี แอนนันเดล มหานครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้ถือสัญชาติเป็นพลเมืองออสเตรเลียแล้ว (Australian citizenship) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ หากดำเนินการสร้างวัดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านพระมหา ดร.วีรยุทธ วีรสกฺโก ย่อมสามารถปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตดูแลได้เต็มที่ ทั้งโดยที่เป็นพระสงฆ์จากวัดสัมพันธวงศ์โดยตรง เป็นสัทธิวิหาริกในเจ้าประคุณ สมเด็จฯ และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นพระธรรมทูตเผยแ่ผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ประเทศออสเตรเลีย ถึง ๑๑ ปี


พระมหา ดร.วีรยุทธ วีรสกฺโก ขณะเข้ากราบหลวงปู่สมเด็จฯ

         หลังจากเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี ได้ปรึกษาหารือกับหลายฝ่ายถึงความเป็นไปได้ในการสร้างวัดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะการประสานงานปรึกษาหารือกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยในเมืองจีลอง ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอุปถัมภ์ดูแลวัดต่อไปในอนาคต รวมทั้งท่านพระมหา ดร.วีรยุทธ วีรสกฺโก ในฐานะพระธรรมทูตจากวัดสัมพันธวงศ์ ซึ่งขณะนั้นกำลังปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

         เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี จึงได้นำความเห็นดังกล่าวกราบเรียนเสนอโครงการต่อ พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์และผู้ปฏิบัติหน้าแทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อเสนอขอตั้งวัดสาขาของวัดสัมพันธวงศ์แห่งแรกในต่างประเทศ เป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสที่ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มีอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี เป็นการอนุเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและพุทธศาสนิกชนชาติอื่นๆ ซึ่งไปพำนักสร้างครอบครัวถาวรอยู่ในเมืองจีลอง และเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย

         พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ได้เมตตาเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้ ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี เป็นผู้ประสานงานในส่วนของวัดสัมพันธวงศ์ ที่ประเทศไทย และท่านพระมหา ดร.วีรยุทธิ วีรสกฺโก วัดสัมพันธวงศ์ สัทธิวิหาริกในท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร) พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจประเทศออสเตรเลีย เป็นประธานสงฆ์ดูแลและผู้ประสานงานที่วัดสัมพันธวงศ์ จีลอง ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับสมาคมชาวพุทธจีลองและพุทธศาสนิกชนชาวจีลอง


พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี)

          ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ การสร้างวัดสัมพันธวงศ์ จีลอง (Wat Samphanthawong Geelong) เขตลาร่า เมืองจีลอง รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย จึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ

         เบื้องต้น ได้จัดตั้งเป็นสมาคมชาวพุทธจีลอง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยท่านพระมหา ดร.วีรยุทธ วีรสกฺโก พร้อมคณะกรรมการและญาติโยมชาวจีลอง ได้ดำเนินการขออนญาตจัดตั้ง "สมาคมชาวพุทธจีลอง (Buddhist Community Geelong Inc.)" ตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย เพื่อรองรับการบริหารจัดการวัดสัมพันธวงศ์ จีลอง และรองรับการขออนุญาตตั้งเป็นวัดในต่างประเทศโดยสมบูรณ์และถูกต้องตามขั้นตอนทางกฏหมาย กฏมหาเถรสมาคม และระเบียบต่างๆ ของคณะสงฆ์ไืทย (เพราะโดยสถานะเบื้องต้นนั้น การจัดสร้างวัดครั้งนี้ แม้จะเรียกว่า "วัดสัมพันธวงศ์ จีลอง" ่เป็นการเรียกโดยพฤตินัยเท่านั้น สถานะอย่างเป็นทางการตามกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม และระเบียบต่างๆ ของคณะสงฆ์ไทย ยังมีสถานะเบื้องต้นเป็น "ที่พักสงฆ์" อยู่ การดำเนินการดังกล่่าวนี้ จะดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างวัดแห่งนี้ด้วย)

          "สมาคมชาวพุทธจีลอง" เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า "Buddhist Community Geelong Incorporated Association" ตราของสมาคมเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิบนประทับนั่งบนดอกบัว มีพื้นหลังเป็นธรรมจักร มีรูปจิงโจ้อยู่ทางซ้าย และนกอีมูอยู่ทางขวา ซึ่งสัตว์ทั้งสองอย่างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย มีอักษรภาษาอังกฤษว่า "Buddhist Community Geelong Inc." อยู่ในกรอบวงกลมรอบล้อมด้านบน และมีข้อความภาษาไทยว่า "สมาคมชาวพุทธจีลอง" อยู่ในกรอบวงกลมด้านล่าง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ

          ๑. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก

          ๒. เพื่อส่งเสริมสมาชิกให้เกิดความร่วมมือกันในการดำเนินกิจการอันเกิดประโยชน์ต่อสังคม

          ๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมทั้งช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่สมาชิก

          ๔. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          ๕. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

          ๖. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสอนและปฏิบัติธรรม ทำสมาธิ และบำเพ็ญวิปัสสนา

          จากนั้น ได้พิจารณาซื้อที่ดินซึ่งมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมอยู่แล้ว จำนวน ๕.๒ เอเคอร์ (ประมาณ ๑๔ ไร)่ ตั้งอยู่เลขที่ 85 Tillys Road, Lara Vic. 3212. Australia ราคาซื้อขาย จำนวน ๗๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และค่าโอน จำนวน ๔๐,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ร่วมเป็น ๘๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คิดตามสกุลเงินไทยประมาณ ๒๐ ล้านบาท ในปัจจุบัน ที่ดินดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการผ่อนจ่ายกับธนาคาร มีระยะเวลาในการผ่อนจ่าย ๓๐ ปี
บางส่วนของที่ดินซึ่งจัดซื้อเพื่อสร้างวัดสัมพันธวงศ์ จีลอง เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายในพร้อมปรับปรุงเข้าใช้งาน

          สำหรับที่ดินที่จัดซื้อครั้งนี้ ถือว่ามีความเหมาะสมที่จะสร้างเป็นวัดอย่างยิ่ง เพราะมีสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ขายพร้อมทีดินสมบูรณ์อยู่แล้ว สามารถปรับปรุงดัดแปลงพร้อมเข้าใช้งานได้ทันที ทั้งมีพื้นที่กว้างขวางถึงประมาณ ๑๔ ไร่ หากพัฒนาต่อไปจะเป็นธรรมนียสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและประกอบพุทธศาสนกิจอื่นๆ ไม่ต่างจากลักษณะของวัดในประเทศไทย พื้นที่ลักษณะนี้ ยากจะหาได้ในต่างประเทศ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ได้ไปเยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นพระเถระหรือคณะต่างๆ ที่มีโอกาสได้ไปเยียมชม

          ระยะทางความห่างระหว่างสถานที่จัดสร้างวัดสัมพันธวงศ์ จีลอง เขตลาร่า เมืองจีลอง และเมืองใหญ่สำคัญ่ต่างๆ ที่รายล้อมเมือง Geelong คือ

          - เมือง Geelong Shopping Centre ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร

          - เมือง Lara Shopping centre ระยะทาง ๕ กิโลเมตร

          - เมือง Corio Shopping Centre ระยะทาง ๓ กิโลเมตร

          - เมือง Werribee อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง ๔๒ กิโลเมตร

          - เมือง Anglesea เป็นเมืองติดชายทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทาง ๓๙.๙ กิโลเมตร

          - เมือง Torquay เป็นเมืองติดชายทะเลทางทิศใต้ ระยะทาง ๒๑.๖ กิโลเมตร

          - เมือง Portarlington เป็นเมืองติดชายทะเลทางทิศตะวันออก ระยะทาง ๒๙.๘ กิโลเมตร

          - เมือง Waurn Ponds อยู่ทางทิศใต้ ระยะทาง ๑๐.๓ กิโลเมตร

          การสร้างวัดสัมพันธวงศ์ จีลอง เป็นการอนุเคราะห์และเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านจิตใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวลาว และพุทธศาสนิกชนชาติอื่นๆ จำแนกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ

          ๑. กลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวไทย

          ๒. กลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวลาว

          ๓. กลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวกะเหรี่ยง เขมร เวียดนาม ศรีลังกา อินเดีย และออสซี่

          สำหรับผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังในอนาคตในการสร้างวัดสัมพันธวงศ์ จีลอง ในครั้งนี้ คือ

          ๑. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้มีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับชาวพุทธนานาชาติ

          ๒. ด้านการเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานที่จะจัดสร้างวัดสัมพันธวงศ์จีลอง เป็นศูนย์กลางทำให้เกิดการรวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยและชาวลาว ที่มาพำนักตั้งครอบครัวอยู่อาศัยถาวร ในเขตพื้นที่โดยรอบทำให้เกิดการจัดตั้ง Buddhist Community ขึ้น โดยการนำของโครงการสร้างวัดสัมพันธวง์ จีลอง มีกองทุนชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจการของสมาคมรวมใจจีลอง และช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจการของเทศบาลท้องถิ่นที่จัดขึ้น

          ส่วนในด้านสาธารณสงเคราะห์ ในอนาคตจะเป็นสถานที่ได้ให้ความช่วยเหลือประสานงานระหว่างสถานทูตไทย สถานกงสุล และพี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การต่อพาสปอร์ต เป็นต้น หรือในกรณีที่เจ็บป่วยจนถึงการเสียชีวิต ในระหว่างที่มาทำงาน หรือศึกษาเล่าเรียน ในเขตพื้นที่เมืองแห่งนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา ในประเทศไทย ฝ่ายสงฆ์
  ๑.   ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร) องค์ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  ๒.   พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) ประธานที่ปรึกษา
  ๓.   ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์ นาควํโส) รองประธานที่ปรึกษาและผู้ประสานงานในประเทศไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษา ในประเทศออสเตรเลีย ฝ่ายสงฆ์
๑.   ท่านเจ้าคุณ พระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์
๒.   ท่านเจ้าคุณ พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์ร่า
       ประธานบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
๓.   ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศธรรมญาณ ประธานสงฆ์วัดพุทธรังษี สแตนมอร์
๔.   พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ เจ้าอาวาสพุทธรังษี แอนนันเดล
๕.   พระครูโชติธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี นครเมลเบริ์น
  คณะกรรมการ ในประเทศออสเตรเลีย ฝ่ายคฤหัสถ์ ชุดแรก
๑.
SomvangChaiyaseang Vice President ๑
๒.
SiriyaJanto Vice President ๒
๓.
Adam Chaisongkham Secretary
๔.
Wanpen Doherty Treasurer
๕.
TaneChankham Committee
๖.
DuangSamphan Committee
๗.
WimalaGargan Committee
๘.
LaddaGargan Committee
๙.
Supatra Inthavong Committee
๑๐.
WarichLakthong Committee
๑๑.
SawatRattanaphet Committee
๑๒.
ChanitaRungsri Committee
๑๓.
Foi Stephens Committee
  คณะกรรมการที่ปรึกษา ในประเทศออสเตรเลีย ฝ่ายคฤหัสถ์ ชุดแรก
  ๑. คุณสุจินต์ บุญช่วย ประธานที่ปรึกษา
  ๒. MR. Edwin Stephens ที่ปรึกษา
  ๓. MR. Shane Murphy ที่ปรึกษา

          จึงนับได้ว่า สถานที่จะจัดสร้างวัดสัมพันธวงศ์ จีลอง จักเป็นศูนย์รวมและที่พึ่งทางด้านจิตใจของพุทศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาติอื่นๆ ที่มาพำนักตั้งครอบครัวอาศัยอยู่ถาวรในเขตเมืองจีลอง รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวออสเตรเลียด้วย

          ทั้งจักเป็นเกียรติประวัติแก่วัดสัมพันธวงศ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และเป็นอนุสรณ์น้อมรำลึกถึง ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) พระมหาเถระผู้เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีอายุและพรรษากาลมากที่สุดในขณะนี้

พิธีสมโภชและเปิดศาลาปฏิบัติธรรม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อถวาย ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) เนื่องในโอกาสมีอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

          ๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา บำเพ็ญกุศลต่างๆ และปฏิบัติธรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในประเทศออสเตรเลีย

          ๓. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวไทยและชาวลาว

ระยะเวลาดำเนินงาน

           เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะแรก ประมาณ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖๐ - ๒๕๖๓)

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

          ๑. วัดสัมพันธวงศ์ ได้สร้างวัดสาขาในต่างประเทศ เพื่อถวายแสดงความกตัญญูบูชาคุณ เพื่อถวาย ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) เนื่องในโอกาสมีอายุวัฒนมงคลครบ ๑๐๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

          ๒.วัดสัมพันธวงศ์ จีลอง เป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา บำเพ็ญกุศลต่างๆ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปในประเทศออสเตรเลีย

          ๓. วัดสัมพันธวงศ์ จีลอง เป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวไทยและชาวลาว

ระยะเวลาดำเนินการ

          ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แผนงานโครงการ

          ๑. จัดหาทุนทรัพย์ซื้อที่ดินสร้างวัด

          ๒. สร้างอุโบสถ

          ๓. สร้างศาลาอเนกประสงค์

          ๔. สร้างเสนาสนะที่พักอาศัยสำหรับพระภิกษุสงฆ์

          ๕. สร้างที่พักสำหรับอุบาสก อุบาสิกา ที่จะมาปฏิบัติธรรม

          ๖. สร้างอาคารเพื่อให้เป็นสถานที่ให้เป็นการศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดี งามของชาวไทยและชาวลาว ตลอดจนสอนภาษาไทยให้กับเด็กและเยาวชนที่เติบโตในประเทศออสเตรเลีย

แผนการดำเนินงาน

          ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญเข้าร่วมประชุม

          ๒. จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

          ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ

          ๔. ติดตามประเมิลผลและสรุปผลการดำเนินงาน

งบประมาณดำเนินการ

          ๑. จากคณะศิษย์ในวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

          ๒. จากคณะศิษย์และผู้ศรัทธาในท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)

          ๓. จากพุทธศาสนิกชนชาวเมืองจีลอง และเมืองอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลีย

          ๔. จากการสนับสนุนขององค์กรและหน่อยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

          ๕. จากผู้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมบริจาค

สถานที่ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อที่ดิน
        สมาคมชาวพุทธจีลอง ได้ซื้อที่ดินซึ่งมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมอยู่แล้ว จำนวน ๕.๒ เอเคอร์ (ประมาณ ๑๔ ไร)่ ตั้งอยู่เลขที่ 85 Tillys Road, Lara Vic. 3212. Australia ราคาซื้อขาย จำนวน ๗๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และค่าโอน จำนวน ๔๐,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ร่วมเป็น ๘๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คิดตามสกุลเงินไทยประมาณ ๒๐ ล้านบาท ในปัจจุบัน ที่ดินดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการผ่อนจ่ายกับธนาคาร มีระยะเวลาในการผ่อนจ่าย ๓๐ ปี ท่านผู้ประสงค์จะร่วมบุญในโอกาสดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อสอบถามและบริจาคร่วมสมทบทุนได้ที่
 
วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์ นาควํโส)
เลขานุการและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
Tel. 081 - 843 6093  E-mail watsamphan@hotmail.com
 
วัดสัมพันธวงศ์ จีลอง ประเทศออสเตรเลีย
 

ท่านพระมหา ดร.วีรยุทธ วีรสกฺโก
ประธานสงฆ์วัดสัมพันธวงศ์ จีลอง และประธานสมาคมชาวพุทธจีลอง ประเทศออสเตรเลีย
เลขที่ 85 Tillys Road, Lara Vic. 3212. Australia  Tel. 03 52755095  Fax. 03 52821908  Mobile. 0435827527
Adam. 0412599759  E-mail. asodaban@yahoo.com

หรือที่ คุณ Chanita  Tel. 0423720605

หมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อร่วมสมทบทุนซื้อที่ดิน
Buddhist Community Geelong Inc BSB : 633 000 ACC : 156768137 Bendigo Bank, Corio VIC
เมื่อโอนแล้ว ให้แจ้งสลิปการโอนไปยังหมายเลข Fax หรืออีเมลล์ หรือทางไลน์ พร้อมที่อยู่ เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

 
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวัดสัมพันธวงศ์ จีลอง ประเทศออสเตรเลีย
     

ไลน์กลุ่ม กลุ่มชาวพุทธ Geelong
 
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 9/7/17 9:56