พระพุทธรูปประจำพระองค์
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี
(พระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าจุ้ย กรมหลวงพิทักษ์มนตรี)
พระองค์องค์ผู้เป็นปฐมในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสัมพันธวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ ๑

 
 
             พระพุทธรูปประจำพระองค์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี : ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร

          พระพุทธรูปปางประทานอภัย หรือปางห้ามสมุทร พร้อมฉัตรแก้ว เป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี (สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี) พระโอรสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมพระศรีสุดารักษ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประดิษฐานอยู่บนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า ปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 
 
ข้อขอบคุณข้อมูลจาก กรมศิลปากร

- บทความคอลัมน์ ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

- ข้อมูล pdf จากเว็บไซต์กรมศิลปากร http://www.finearts.go.th/promotion/files/266/Buddha_Image.pdf

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด