เจ้าอาวาส และ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
(เรียงตามสมณศักดิ์ในปัจจุบัน)
 
 
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
เจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ท่านเจ้าคุณ พระราชสารเวที (โกมินทร์ สุภเสโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

ท่านเจ้าคุณ พระราชกิตติวิมล (พนม รตฺตวโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ปฏิบัติศาสนกิจ วัดพุทธดัลลัส
นครดัลลัส มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์ นาควํโส)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
เลขานุการวัดและเลขานุการในเจ้าประคุณสมเด็จฯ
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
ท่านเจ้าคุณ พระศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ พุทฺธิสาโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ท่านเจ้าคุณ พระพินิตพินัย (คำภา รกฺขิตสีโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ท่านเจ้าคุณ พระวัชรธรรมาภรณ์ (บุญมา ปุญฺญาธิโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
พระครูสิริปัญญาเมธี (เชาวรา ธมฺมปุญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
พระครูโอภาสมาจารย์ (อบ กาญฺจโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
พระครูวิบูลศีลขันธ์ (จำรัส อุฬาโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
พระครูนิวิฐธรรมสิทธิ์ (วุฒิชัย คงฺคสุวณฺโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร


ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด 06/24/2017 17:58:21

หน้านี้ถูกพักจากการแสดงหน้าเว็บปกติชั่วคราว

Flag Counter