ประวัติโดยสังเขป
พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 
 
 
          พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ชื่อ

          พระเดชพระคุณ พระพรหมเมธี มีนามเดิม จำนงค์ นามสกุล เอี่ยมอินทรา ฉายา ธมฺมจารี

วิทยฐานะ

          - นักธรรมชั้นเอก

          - มศ.๕

          - ศน.ด.(กิตติมศักดิ์) สาขาวิชา พุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

          - พธ.ด.(กิตติมศักดิ์) สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชาติภูมิ

          เกิดที่บ้านริมน้ำนครชัยศรี ปากคลองบางระทึก ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔  ปีมะเส็ง โยมบิดา นายจิตร เอี่ยมอินทรา โยมมารดา นางนิล รอดวิมุติ

บรรพชา

          บรรพชาเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่ วัดราษฎร์บำรุง ถนนเพชรเกษม ๖๙ แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูวิศาลปริยัติคุณ (งาม จนฺทเทโว) วัดสามัคคิยาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌายะ

อุปสมบท

          อุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ วัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี

          - พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสโก) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระอุปัชฌายะ

          - พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยโส) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

          - พระเนกขัมมมุนี (เส็ง ทินฺนวโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

          ๑ มกราคม ๒๕๐๘
          เป็นกรรมการสนามหลวง แผนกธรรม

          ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐
          เป็นเลขานุการวัดสัมพันธวงศ์

          ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒
          เป็นครูพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์

          ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๗
          เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และเป็นกรรมการสงฆ์, เป็นกรรมการจัดประโยชน์วัด

          ๒๕๑๙ - ปัจจุบัน
          เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะธรรมยุต

          ๒๕๒๕ - ปัจจุบัน
          เป็นเลขานุการพิจารณาสมณศักดิ์ของคณะธรรมยุต

          ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑-๒๕๓๙
          เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)

          ๒๕๓๕ - ปัจจุบัน
          เป็นกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต

          ๒๕๓๖ - ๒๕๔๗
          เป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะธรรมยุต

          ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๓
          เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

          ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔
          เป็นกรรมการบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการคณะธรรมยุต รูปที่ ๑

          ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔
          เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ทรงแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการ การปกครองของคณะธรรมยุต

          พ.ศ. ๒๕๔๖
          เป็นพระอุปัชฌายะ วิสามัญ

          พ.ศ. ๒๕๔๖
          เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

          พ.ศ. ๒๕๕๒
          เป็นเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต)

สมณศักดิ์

          ๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๙
          ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมที่ “พระครูสังฆบริหาร” ฐานานุกรมของ พระเดชพระคุณ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถระ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๙

          ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๓
          ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมที่ “พระครูปลัด” ฐานานุกรมของ พระเดชพระคุณ พระเทพปัญญามุนี (เฉย ยสเถระ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ รูปที่ ๑๐

          ๕ ธันวาคม ๒๕๑๙
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิบูลศีลวงศ์ (ผจล.ชอ.)

          ๕ ธันวาคม ๒๕๒๔
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม (ผจล.ชพ.)

          ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ พระวิบูลธรรมาภรณ์

          ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ที่ พระราชธรรมาภรณ์

          ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๙
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลกาญจนาภิเษก เป็นพระราชาคณะ ชั้นเทพ ที่ พระเทพรัชมงคลเวที

          ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติเมธี

          ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดฯ สถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมเมธี สีลาจารวัตรวิมล โสภณปริยัติดิลก สาธกธรรมวิจิตร พิพิธศาสนกิจจาทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี


หน้าที่การงานพิเศษ


          ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐
          เป็นกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี

          ๒๕๓๐ - ปัจจุบัน           เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการดำเนินการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธมณฑล

          ๒ เมษายน ๒๕๔๑
          ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนา

          ๑๑ มกราคม ๒๕๔๔
          มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นกรรมการพิจารณาการปรับโครงสร้างงานพระพุทธศาสนา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

          ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔
          มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานทำหน้าที่ติดตามและประสานงานตามมติมหาเถรสมาคม

          ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔
          มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นกรรมการความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

          ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๔
          กระทรวงศึกษาธิการแต่งให้เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

          ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕
          มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม

          ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕
          มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม

          ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฝ่ายการเผยแผ่ ของมหาเถรสมาคม

          ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
          มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ และการจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

          ๒ ธันวาคม ๒๕๔๕
          กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

          พ.ศ. ๒๕๔๖
          มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอำนวยการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (มติ มส.ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๖)

          พ.ศ. ๒๕๔๘
          เป็นโฆสกมหาเถรสมาคม

          พ.ศ. ๒๕๔๘
          เป็นเลขานุการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

          และ หน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์มอบหมายในปัจจุบัน


กิจกรรมพิเศษด้านสาธารณประโยชน์

          - พ.ศ. ๒๕๒๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถระ มีพระบัญชาให้เป็นผู้แทนฝ่ายสงฆ์ ไปร่วมกับ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นกรรมการบูรณะก่อสร้างพุทธมณฑลโดยมี กรป.กลาง กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ดำเนินงานต่าง ๆ ให้ พุทธมณฑล เป็นพุทธสรณียสถานให้มีความสวยงามเป็นศรีสง่า ของพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย ดังที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน

          - เป็นแม่งานพัฒนาวัดสัมพันธวงศ์ ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น จัดปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ประดับ สร้างสนามหญ้า ให้เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจของพุทธบริษัททั้งใกล้และไกลวัด ที่เข้ามาหาความสงบ ภายในวัด ให้ได้พักผ่อนและมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นรมณียสถานอัน สุขสงบแห่งหนึ่งของเขตสัมพันธวงศ์

          - เป็นผู้เริ่มและดำเนินการหาทุน เพื่อจัดอบรมลูกเสือชาวบ้านค่าย สัมพันธวงศ์ รวม ๒ รู่น มีลูกเสือชาวบ้านเข้ารับการอบรม ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

          - พ.ศ. ๒๕๒๑ จัดหาทุน และออกแบบสร้างเหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ แบบ “เราสู้” แจกแก่ทหาร ตำรวจ พลเรือน ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันภัย ของชาติบ้านเมือง

          - เป็นกรรมการและผู้ดำเนินการจัดงานบำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่ แหวน สุจิณฺโณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๘

          - เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดสร้างเหรียญประดับพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เพื่อเป็นที่ระลึก สำหรับสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์ร่วมสร้างอาคาร สุจิณฺโณ ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทุนจากผู้ศรัทธา ประมาณ ๙๐ ล้านบาท ประเดิมเริ่มการก่อสร้างอาคารสุจิณฺโณ สูง ๑๕ ชั้น ซึ่ง พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณของทางรัฐบาลสมทบ รวมเป็นค่าก่อสร้าง อาคารสุจิณฺโณ ๒๕๑ ล้านบาทเศษ อาคารสุจิณฺโณ เสร็จสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘

          - เป็นผู้ริเริ่มและเป็นกรรมการดำเนินการจัดงาน เชิญชวนศิษยานุศิษย์ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ประชาชนชาวพุทธเข้าร่วมประกอบกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชารำลึกเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ ณ บริเวณท้องสนามหลวง และกรมประชาสัมพันธ์ ถนนราชดำเนิน ซึ่งนับเป็นการชุมนุมชาวพุทธครั้งประวัติศาสตร์ ของพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อให้มีการสวดมนต์ไหว้พระ จัด นิทรรศการ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเป็นพุทธบูชาที่ยิ่ง ใหญ่ในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

          - เป็นผู้ริเริ่มหาทุน จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี รวบรวมทุนทรัพย์ เพื่อสนองโครงการจัดสร้างพุทธมณฑล โดยจัดสร้างสวนธรรม หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ แต่งสถานที่ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ให้เป็นที่ ร่มเย็นสำหรับปฏิบัติธรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๒๘

          - เป็นผู้ดำเนินงาน และเป็นกรรมการที่ปรึกษาโครงการวัตถุมงคล คุ้มเกล้าของมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหาทุนทรัพย์ สมทบการจัดสร้างอาคารคุ้มเกล้า และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กองทัพอากาศ ดอนเมือง ซึ่งสามารถชักชวนประชาชนให้ร่วมกุศลจิตบริจาคทรัพย์ เพื่อการรักษาพยาบาลได้ทุนทรัพย์ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทเศษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗

          - เป็นกรรมการดำเนินงานร่วมจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถระ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ เป็นอนุสรณ์ในวโรกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถระ เจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔

          - เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสุจิณฺโณอนุสรณ์ และเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิ โดยมีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นประธานกรรมการ มูลนิธิฯ

          - เป็นที่ปรึกษาและดำเนินงานจัดสร้างหอธรรมหมื่นปี จัดให้มี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นที่ วัดโพธิ์กั๊กสี่ ประเทศสิงคโปร์ เป็นวัดพระสงฆ์จีนฝ่ายมหายาน ซึ่งในงานพุทธบริษัทชาวสิงคโปร์ ได้อาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วย พระอนุจรอีก ๑๕ รูป พุทธบริษัทจากประเทศไทยอีก ๕๐ คน เดินทางไปร่วมงานมหกรรมของชาวพุทธ ณ ประเทศนั้น และ ท่านประธานสงฆ์จีนได้อาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร ไป ประทานโอวาทในมหาสมาคมอีกหลายแห่ง

          - เป็นกรรมการและผู้ดำเนินงานจัดสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หน้าตัก ๘๐ นิ้ว ปางสุโขทัย, เชียงแสน, พระพุทธชินราช จำนวน ๕ องค์ ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระสงฆ์ จีนฝ่ายมหายาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

          - เป็นกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

          - เป็นกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ สังกัดกรุงเทพมหานคร

          - เป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมสัมพันธวงศ์

          - เป็นที่ปรึกษาสำนักพิธีการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

          - พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

          - และ มีกิจกรรมพิเศษด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆ อีกจำนวนมากที่พระเดชพระคุณฯ ได้เป็นประธานดำเนินการในปัจจุบัน


กิตติบัตร

          ๑ มกราคม ๒๕๐๘
          เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทรงตั้งเป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

          ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐
          เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช อุฏฐายีมหาเถระ วัดมกุฏกษัตริยาราม ทรงตั้งเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

          ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๙
          เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถระ วัดราชบพิธ ทรงตั้งเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

          ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๑
          ได้รับกิตติบัตรสำเร็จการอบรมวิชาการอนามัยในบ้าน หลักสูตรเคหพยาบาล ของสภากาชาดไทย

          ๑ เมษายน ๒๕๓๖
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ประกาศนียบัตรเป็นผู้สำเร็จการ อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารองค์กรการกุศล” รุ่นที่ ๑

          ๕ ก.ค. ๒๕๓๗ และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ๘ ต.ค. ๒๕๔๐ ประทานเกียรติบัตร เป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจดีมากด้าน “มนุษย์สัมพันธ์”

          ๗ มิ.ย. ๒๕๓๘
          สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๑ ประทานเกียรติบัตร เป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจดีมากด้าน “การประชาสัมพันธ์”

          ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙
          สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ประทานเกียรติบัตร เป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจดีมากด้าน “การประสานงาน”

          พ.ศ............
          
มหาวิทยาลัยมหามกูฏราชวิทยาลัย ถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์

          พ.ศ. ๒๕๕๕
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ

          และมีกิตติบัตรอื่นๆ อีกจำนวนมาก ที่พระเดชพระคุณฯ ได้รับในปัจจุบันในฐานะพระเถระผู้เป็นกำลังสำคัญรูปหนึ่ง ของคณะสงฆ์ไทย
 

          หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่จัดทำเบื้องต้นเท่านั้น ยังมีการต่างๆ ที่พระเดชพระคุณได้ทำเพื่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอีกจำนวนมากที่ไม่ได้บันทึกไว้ที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การศึกษา สาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณประโยชน์อืี่น การศึกษาสงเคราะห์ ฯลฯ เป็นกำลังหลักของคณะสงฆ์ไทยมาโดยตลอด

 

ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 06/08/2017 19:36:27

หน้านี้ถูกพักจากการแสดงหน้าเว็บปกติชั่วคราว

Flag Counter