คณะสงฆ์ ภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
มีเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาคเหนือ ๑๖ จังหวัด ๔ ภาค คือ
ภาค ๔ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์  ภาค ๕ สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖ ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  และ  ภาค ๗ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
รวมเป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
 
 
พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี)
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต)
วัดล้านนาญาณสังวราราม
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รองเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
   
พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์ นาควํโส)
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (วิเชียร สมตฺถิโก)
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
   
เจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต)
ตำแหน่ง นามเจ้าคณะจังหวัด/วัด เขตปกครอง
๑. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
พระราชมงคลโสภณ (ทรงยศ)
วัดแสงธรรมสุทธาวาส อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์
- จังหวัดนครสวรรค์
๒. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)
พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม)
วัดสนธิกรประชาราม อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์
- จังหวัดเพชรบูรณ์
๓. เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธ)
พระเทพวัชราภรณ์ (เฉลิม)
วัดนาควัชรโสภณ อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร
- จังหวัดกำแพงเพชร
- จังหวัดพิจิตร
๔. เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ)
พระวินัยสาทร (ถวิล)
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (พระอารามหลวง) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดอุตรดิตถ์
๕. เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก (ธ)
พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์)
วัดสีตลาราม อำเภอเมือง
จังหวัดตาก
- จังหวัดสุโชทัย
- จังหวัดตาก
๖. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่ (ธ)
พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์) รก.
วัดอนาลโยทิพยาราม อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
- จังหวัดลำปาง
- จังหวัดแพร่
๗. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา - น่าน (ธ)
พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล)
วัดรัตนวนาราม อำเภอเมือง
จังหวัด พะเยา
- จังหวัดพะเยา
- จังหวัดน่าน
๘. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)
พระราชญาณกวี (สุวิทย์) รก.
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (พระอารามหลวง) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
- จังหวัดเชียงราย
๙. เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (ธ)
พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์)
วัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง)
อำเภอจอมทอง จังหวัด เชียงใหม
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดลำพูน
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน
............................................................................................................................................................................
ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด