ประวัติโดยสังเขป พระบูรพาจารย์วัดสัมพันธวงศ์
พระเทพวราภรณ์ (เปลี่ยน ปุณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
 
 
ชาติภูมิ
   
 

พระเทพวราภรณ์ ฉายา ปุณฺโณ มีนามเดิมว่า เปลี่ยน นามสกุล สีรพงศ์

เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ณ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนคัน ต.คูขุน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

โยมบิดา นายคิด สีรพงศ์ โยมมารดา นางเหลก สีรพงศ์

 
บรรพชา - อุปสมบท
   
 

บรรพชา

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๐ ที่วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีี พระครูธรรมสารวิจิตร (อ่อน ญาณเตโช) วัดมัชณันติการาม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาโชติ เขมงฺกโร ป.ธ.๕ เป็นพระสีลาจารย์

อุปสมบท

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ ฯ โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระญาณวราภรณ์) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหารัชชมังคลาจารย์ (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูวิบูลศีลขันธ์) เป็นพระกรรมวาจารย์

 
การศึกษา
   
 

ฝ่ายสามัญศึกษา

จบประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ฝ่ายปริยัติศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์

พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ ป.ธ.๙ สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์

 
สมณศักดิ์
   
 

พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นพระราชคณะชั้นสามัญ ที "พระสุธีวรญาณ"

พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นพระราชคณะชั้นราช ที่ "พระราชวรญาณมุนี"

พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นพระราชคณะชั้นเทพ ที่ "พระเทพวราภรณ์"

 
หน้าที่การงาน
   
 

- เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์

- เป็นครูใหญ่สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์

- เป็นกรรมการสงฆ์และกรรมการศึกษาของวัดสัมพันธวงศ์ รวม ๒๖ ปี

- เป็นเจ้าคณะใต้ในวัดสัมพันธวงศ์

- เป็นกรรมการสนามหลวงสาขาแปนกนักธรรมมณฑลราชบุรี และมณฑลอยุธยา

- เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๕๑๙

- เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๕๑๙

- เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสัมพันธวงศ์และบางรัก

- พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดธนบุรี - นนทบุรี - ปทุมธานี

- พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นกรรมการชำระพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชิวทยาลัย

- พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นหัวหน้าคณะธรรมยุตไปร่วมประชุมฉัฏฐสังคายนา สัยที่ ๔ ที่ประเทศพม่า รวม ๗๔ วัน

- พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นสมาชิกสังฆสภา

- พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นกรรมาธิการสมาชิกสังฆสภา

- พ.ศ. ๒๔๐๒ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม

- พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต

- พ.ศ. ๒๕๐๔ รับหน้าที่เป็นครูสอน ป.ธ.๙ แผนกวิชาแปลอภิธัมมัตถวิภาวินี ณ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

- พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นเจ้าหน้าที่กองตำราของมหามกุฏราชวิทยาลัย

- พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นพระอุปัชฌาย์

- พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม

- พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม

 
มรณภาพ
   
 

เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมสิริชนมายุได้ ๗๕ ปี พรรษา ๕๔

สรุปรวมอยู่วัดสัมพันธวงศ์ ๔๒ ปี อยู่วัดบุรณศิริมาตยาราม ๑๘ ปี

......................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด