ประวัติโดยสังเขปฃ พระบูรพาจารย์วัดสัมพันธวงศ์
พระพินิตพินัย (โทน สุขพโล)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

 
 
 
ชาติภูมิ
   
 
พระพินิตพินัย ฉายา สุขพโล นามเดิม โทน นามสกุล เวียสุวรรณ

เกิดวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ตรงกับ วันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๙ ปีเถาะ ณ บ้านตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี (ปัจจุบัน เป็นกรุงเทพมหานคร)

โยมบิดาชื่อ แหวน เวียสุวรรณ โยมมารดาชื่อ ทองแป้น เวียสุวรรณ
 
บรรพชา - อุปสมบท
   
 

บรรพชา

พ.ศ. ๒๔๖๐ ณ วัดรามัญคลอง ๑๗ โดยมีพระอธิการจิตร เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ วัดสัมพันธวงศ์ โดยมีพระญาณวราภรณ์ (สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูวิบูลย์ศีลขันธ์ เป็นกรรมวาจาจารย์

 
การศึกษา
   
 

ฝ่ายสามัญศึกษา

ได้เล่าเรียนภาษาไทยและภาษารามัญจนสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดียิ่ง

ฝ่ายปริยัติศึกษา

สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค

 
สมณศักดิ์
   
 

- เป็นพระครูปลัด ฐานานุกรมของ พระรัชชมงคลมุนี (นิทฺเทสกเถระ)

- เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสุภารพินิต

- เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพินิตพินัย

 
ตำแหน่งหน้าที่
   
 

- เป็นครูสอนนักธรรม และบาลีไวยากรณ์ ณ วัดสัมพันธวงศ์

- เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ฝ่ายสาธารณูปการ เป็นกรรมการพัฒนาวัด

- เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมไทย-รามัญ เผยแผ่วัฒนธรรมไทย-รามัญ เพื่อต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตก

 
มรณภาพ
   
 

มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เวลา ๑๙.๒๐ น . ด้วยโรคชรา ณ กุฏิอนันต์ศรีวัดสัมพันธวงศ์

รวมสิริชนมายุได้ ๗๕ ปี พรรษา ๕๔

........................................................................................................................................................................................

ปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด