งานบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล (๑๐๐ ปี)
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคม
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

------------------

           นับเป็นพระเมตตาอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเมตตาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล (๑๐๐ ปี) ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระอุโบสถชั้น ๒ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (ตามหนังสือจากสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ สสร.๕๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)

 
 
 
ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ :
สำนักงานเลขานุการวัดสัมพันธวงศ์
พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์) เลขานุการวัดและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ
พระมหาสำรวย นาควโร คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ผู้จัดทำข้อมูล
 
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 625 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 22/10/18 12:03