งานบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล (๑๐๐ ปี)
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคม
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

------------------

           นับเป็นพระเมตตาอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเมตตาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล (๑๐๐ ปี) ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระอุโบสถชั้น ๒ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (ตามหนังสือจากสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ สสร.๕๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)

 
 
------------------------------------
 
ติดตามข้อมูล :
- Facebook Fanpage วัดสัมพันธวงศ์ : https://www.facebook.com/watsamphanpage
- Facebook พระมหาสำรวย นาควโร ผู้จัดทำข้อมูล : https://www.facebook.com/nakhawaro
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 547 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 19/12/17 21:32