งานบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล (๑๐๐ ปี)
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคม
วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

------------------

          นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานผ้าไตร ๒๐ ไตร เพื่อถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาลมงคล (๑๐๐ ปี) ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคม ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. (ตามหนังสือจากสำนักพระราชวัง ที่ รล ๐๐๑๐/๑๒๗๔๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)

 
 
ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ :
สำนักงานเลขานุการวัดสัมพันธวงศ์
พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์) เลขานุการวัดและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ
พระมหาสำรวย นาควโร คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ผู้จัดทำข้อมูล
 
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 354 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 22/10/18 10:44