ฉลองสตวัสสายุกาลมงคล (ฉลองอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี)
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถร ป.ธ.๙)

เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) และกรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

------------------

มหาเถรประวัติ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร)
ประวัติโดยสังเขป / ประวัติโดยสรุป (สำหรับสื่อมวลชน) / สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รูปที่ ๗ / ประวัติโดยสังเขป (ไฟล .doc)
   

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โปรดพระราชทานน้ำสรงและดอกไม้พระราชทาน
ถวายท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานผ้าไตร ๒๐ ไตร
ถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์
   

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
มีพระเมตตาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีฯ
   
ภาพตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๐๐ ปี กำหนดการ : ไฟล์รูปภาพ / ไฟล์ .doc แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ
     
ไฟล์ : pdf บาลี / ไฟล์ pdf ไทย ประวัติสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ไฟล์ .doc ภาพสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
     
บัญชีนิมนต์พระสงฆ์ หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสฯ อายุ ๑๐๐ ปี วัตถุมงคลที่ระลึกฉลอง ๑๐๐ ปี
     
วัตถุไทยธรรมที่ระลึก งานฉลองฯ ๑๐๐ ปี วัตถุมงคลสำหรับแจกในงานฯ สิ่งที่ระลึกอื่นๆ
     
   
  รายนามผู้อุปถัมภ์และเจ้าภาพไทยธรรม  
   

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย และเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
เมตตาเขียนพู่กันจีนเป็นคำอวยพรถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ

 
 
ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ :
สำนักงานเลขานุการวัดสัมพันธวงศ์
พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์) เลขานุการวัดและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ
พระมหาสำรวย นาควโร คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ผู้จัดทำข้อมูล
 
สถิติผู้เยี่ยมชมหน้านี้ จำนวน 1820 ครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลหน้านี้ครั้งล่าสุด 22/10/18 20:53